Üyelik Sözleşmesi

 

OTOPORT ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); Turgut Özal Mah.68.sok No.46 D:52 Esenyurt/Istanbul adresinde faaliyet gösteren Autorium A.Ş(“Otoport” veya “Şirket”) ile www.otoport.com (“Site”) internet sitesine üye olmak için işbu Sözleşme ile eklerine ve internet sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, Site’ye üye olmakla, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’de Otoport ve üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Site: www.otoport.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Otoport’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: Siteye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Bireysel Üye:  Siteye üye olan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

Kurumsal Üye: Türk Ticaret Kanunu kapsaamında ticari faaliyet gösteren tacir veya esnaf sıfatını hazi olup Site’yi ticari amaçlarla kullanan ve/veya site dailinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ile bu kapsamda olmamakla birlikte site dahilinde sunulan hizmetlerden Kurumsal Üyeler için belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Üye’ler.

Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, Site’deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin Otoport tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Otoport tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Otoport gerekli görmesi halinde üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Otoport Üyelik Sözleşmesi: Sitede yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Üyelik Sözleşmesi’ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile portalda yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

Otoport Üyelik Hesabı: Üye’nin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda Otoport’a talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı" ve "şifre" ile site üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfaları bütünü.

Otoport Hizmetleri ("Hizmetler"): Site içerisinde üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Otoport tarafından sunulan uygulamalardır. Otoport, site içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar siteden üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Aidat: Site tarafından sunulan hizmet karşılığı sürekli ve düzenli olarak Üye tarafından ödenen ücret.

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

Otoport Arayüzü: Otoport ve üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesi ve Otoport veritabanıından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Otoport’a ait olan tasarımlar içerisinde portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Otoport Veritabanı: Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Otoport’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Profil sayfası: Üyenin portalda yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfa.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 6/1. maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. ÜYELİK ŞARTLARI

3.1 Kullanıcı’nın Site üyeliği üyelik başvuru formunu eksiksiz doldurmasının ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

3.2 İnternet sitesine üye olabilmek için reşit olmak ve Otoport tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3.3 Otoport, herhangi bir zamanda gerekçe göstermek ve bildirime ihtiyaç duymaksızın tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde üyenin üyeliğini geçici olarak ya da tamamen sonlandırabilir ve/veya işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

3.4 Üyelik için başvuran kullanıcının başvurusu Otoport tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilebileceği gibi, Otoport tarafından herhangi bir kullanıcının başvurusunun üyeliğe döndürüleceği garanti edilmemektedir.

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU

4.1 İşbu Sözleşme konusu, www.otoport.com web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmaya ilişkin şart ve koşulların belilrlenmesine ilişkindir. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini ve eklerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Otoport tarafından yapılan uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

4.2 Bu üyelik ilişkisinin dijital bir ortamda oluşturulması sebebiyle Üye’nin işbu Sözleşme’yi kabul ettiğine dair seçeneği tıklaması ile işbu Sözleşme akdedilmiş sayılacaktır.

5. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ve Otoport’un üyelik başvurusunu onaylaması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve Otoport tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı kabul etmiş olmaktadır.

 

5.2 Üye, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Site’nin sunmuş olduğu hizmete karşılık olarak her ay düzenli olarak 800 TL +KDV tutarında aidat ödemekle yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aidat ödemelerinin geciktirilmesi ve/veya ödenmemesi halinde Otoport tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

 

5.3 Site’nin sunduğu hizmetlerden, Bireysel Üye’nin  6 ayda 1 kez, Kurumsal Üye’nin ise sınırsız yararlanma hakkı olduğunu Bireysel ve Kurumsal Üye’ler kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4 Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Otoport’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Otoport’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

 

5.5 Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken yasalara ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.6 Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.7 Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Otoport’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

 

5.8 Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun Otoport tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

 

5.9 Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.10 Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

 

5.11 Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

 

5.12 Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Otoport sorumlu değildir.

 

5.13 Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

 

5.14 Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Otoport’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. Otoport, bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Otoport’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Otoport’un izni dışındadır.

 

5.15 Bireysel üyelerin Otoport üzerinden 1 takvim yılı içerisinde en fazla 2 farklı otomobile ait satış ilanı verme hakkı bulunmaktadır. Üye, bireysel üyelik hesabını kullanarak bu rakamın üzerinde satış yapmayacağını, yaparsa kurumsal üye statüsünde değerlendirilmeyi kabul ettiğini beyan eder.

 

5.16 Üye, Otoport üzerinden elde edeceği, otomobil değerleme, otomobil içerik sayfalarında sunulan bilgiler vb içerikleri farklı kaynaklarda Otoport’un izni olmaksızın kullanmayacağını, hiçbir şekilde Otoport’un sunduğu hizmetlerin/ürünlerin hiçbirini ticari fayda elde etmek amacıyla kendi faydasına kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Otoport üzerinden sunulmakta olan hizmet ve/veya ürünlerin Otoport’un izni olmaksızın farklı alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanımının tespiti halinde, Otoport tarafından kullanıcı/üye’den bu kullanımın yol açtığı zarara ilişkin tazminat ve/veya kullanım ücreti talep edilebileceği gibi, Otoport’un her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

5.17 Kullanıcı/üye Otoport’un sunduğu hizmetleri/ürünleri, hiçbir koşulda kötüye kullanmayacağını, yanıltıcı/sahte bilgi girmeyeceğini, tüm fonksiyon ve ürünleri yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. Aksi takdirde oluşabilecek tüm zararlardan doğrudan sorumlu olacağını kabul eder.

 

5.18 Üye, Otoport tarafından sunulan hizmetler/ürünler aracılığı ile üçüncü şahıslardan aldığı veya üçüncü şahıslara sattığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Otoport’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten Otoport’u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6. OTOPORT’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Otoport, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Otoport, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

6.2 Otoport güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

 

6.3 Otoport önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

 

6.4 Otoport dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin ve teknolojik altyapısının kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri ve/veya teknolojik altyapısını kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

 

6.5 Üye’ler tarafından Site’ye yüklenen her türlü içerik (yazı, yorum, soru, fotoğraf, video vb materyal) ve ilanlar Otoport tarafından gerekli görüldüğünde, herhangi bir izin ve bildirime gerek olmaksızın değiştirilebilir ve/veya düzeltilebilir, ve/veya yayından kaldırılabilir. Üye’ler, Otoport tarafından sitede oluşturdukları tüm içerikle ilgili değişiklik/düzeltme talebi yapıldığında, ivedilikle bu talebi yerine getireceklerini taahhüt ederler. Otoport tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme taleplerinin Üye tarafından yerine getirilmemesinin yol açabileceği tüm zararlardan Üye’ler tek başlarına sorumludurlar.

 

6.6 Site üzerinde Otoport dışındaki Üye veya Kullanıcı’ların paylaşacağı farklı web sitelerine ait linkler ve yönlendirmeler sonucu erişilebilecek internet siteleri, dosyalar ve içeriklerle ilgili Otoport’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.7 Otoport’un, Otoport çalışanlarının ve yöneticilerinin, Üye’lerin oluşturacağı içeriklerin ve beyanların doğruluğunu, gerçekliğini, güncelliğini ve hukuka uygunluğunu kontrol etmek ve araştırmak gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.8 Otoport, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

 

6.9 Otoport, tespit edeceği üyelik bedeline göre, üyelerden belirleyeceği periyotlarda üyelik bedeli talep etme hakkına sahiptir. Otoport’un ticari kararları doğrultusunda, belirli üyelerden ya da tüm üyelerden belirli bir süre için ya da süresiz olarak üyelik bedeli alınmamasına karar verilebileceği gibi, üyelik bedeli de serbestçe belirlenebilecektir.

 

6.10 Otoport, Üyelere sağlayacak olduğu ürün veya hizmetlere ilişkin olarak ürün veya hizmet bedelleri talep etme hakkına sahiptir. Otoport ticari kararları doğrultusunda, belirli üyelerden ya da tüm üyelerinden ürünlerin veya hizmetlerin bedellerini belirli bir süre ya da süresiz olarak almama kararı verebileceği gibi, ürün veya hizmetlerin bedelleri de serbestçe belirleyebilecektir.

 

6.11 Teknik aksaklıklardan veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı Otoport’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.12 Otoport, www.otoport.com üzerinden ilanı verilen ürünlerin ayıpsız olduğunu veya benzer diğer hususları garanti etmez.

7. GİZLİLİK

7.1 Gizli Bilgi; Sözleşmede sayılanlarla sınırlı olmaksızın ve Sözleşme konusu işe ilişkin yazılı veya sözlü, herhangi bir ortamda bulunan bütün teknik ve ticari bilgiler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, müşteri listeleri, fiyat listeleri, maliyet bilgileri, doküman, materyal, logo, şifre, kod, algoritma, strateji, malî bilgiler ve müşteri bilgileri çalışanlarla ilgili bilgiler, fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden müseccel olsun olmasın her türlü ürün ve usullerle ilgili olarak Taraflardan birinin şu an için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği veya edineceği, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan üzerinde “gizlidir” ibaresi olması şartı aranmaksızın her türlü sözlü ve/veya yazılı bilgi anlamına gelir. Yasa ile ticari sır olarak düzenlenen tüm hususlar ayrıca işbu madde kapsamındadır.

 

7.2 Üye,işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Otoport ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Otoport’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde,Otoport’un uğradığı zararlardan sorumludur.

7.3 Otoport, Site’de yer alan Üye’ler ile ilgili bilgileri işbu Sözleşme ve eklerinden olan Gizlilik İlkeleri kapsamında kullanabilir. Otoport, Üye’lere ait gizli bilgileri anca Gizlilik İlkesi’nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanılabilir. Bu nedenle, Üye Otoport’dan hiçbir hak, alacak, menfaat, maddi manevi tazminat talebinde bulunmayacağını, her türlü iddia, talep, dava ve şikayet haklarından feragat ettiğini, gerek hukuki gerekse cezai hiçbir yola başvurmayacağımı hiçbir baskı altında kalmaksızın ve kendi özgür iradesi ile kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4 İşbu gizlilik hükmü Sözleşme süresi sona erdikten sonra 7 Gün süreyle geçerlidir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 Site’nin sunumu ve tüm içeriği Fikri ve Sinai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuatlar tarafından korunmakta olup bu sitedeki tüm logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Otoport ve/veya lisans verenlere aittir. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.2 Üye’ler, Otoport’un hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Otoport’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanım Koşulları dâhilinde Otoport tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Otoport’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8.3 Site hizmetleri ile bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site’nin ticari markaları, Site’nin ticari görünümü veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik Otoport’un tüm hakları saklıdır.

8.4 Üye’ler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınaî Mülkiyet Kanunu ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Otoport'un rücu hakkı saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Otoport, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesi’ni uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Harp, deprem, grev, lokavt, olağanüstü hal, sel, yıldırım, yangın, savaş, terörist hareketler,  ayaklanma, iletişim sorunları, internet arızaları ve bunun gibi hizmetin ifasını imkansız kılan durumlar mücbir sebep kabul edilip, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Otoport işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Otoport için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Otoport’dan herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Türk Hukuku kuralları çerçevesinde oluşturulmuş olup, geçerliliği ve bağlayıcılığı Türk Hukuku kuralları çerçevesinde olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12.  SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

12.1 İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Otoport’un Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 

12.2 Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda dilediği zaman işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak 3 gün önel vermek kaydıyla tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Bu takdirde diğer taraf, sözleşmeyi fesheden taraftan haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez. 

12.3 Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Otoport, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Otoport’tan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Otoport doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

13.1 Üye, Üyelik Sözleşmesi’nde ve işbu Sözleşme ekinde yer alan Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebileceğini ve işbu Sözleşme ve ekinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni ile belirtilen kişilere aktarılacağını kabul etmektedir.

13.2 Otoport, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar’a Hizmet’ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için ekte yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

        13.3 Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için www.otoport.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu linkin altında bulunan Veri İlgilisi Başvuru Formu’nu doldurarak bizzat elden veya noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili Şirket adına, Turgut Özal mah.68.sok No46 D52 Esenyurt /Istanbul adresine göndererek iletebilir veya ilgili formu taratarak ilgili adrese güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Otoport’a daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

14. SÖZLEŞME’NİN EKLERİ

İşbu Sözleşme, ekleri ile bir bütün oluşturmaktadır ve beraber yorumlanmaktadır.

Üye, Ek-1 Gizlilik İlkeleri, Ek-2 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni, Ek-3 Kullanım Koşulları ile Site’de yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, Üye olarak Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve Site’de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Gizlilik İlkeleri

Ek-2 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

Ek-3 Kullanım Koşulları